HY SUSHI Marrakech - Soupe Tom kha Kai

HY SUSHI Marrakech – Soupe Tom kha Kai